Kwaliteit

Om de kwaliteit van de scholen voor de direct betrokkenen zichtbaar te maken, maar ook om de eindverantwoordelijkheid te kunnen nemen heeft het bestuur, samen met de schooldirecties en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. De basiskwaliteit van de school wordt in beeld gebracht door twintig prestatie indicatoren. Deze geven een kwaliteitskader dat is afgeleid van de Onderwijs Primair kernwaarden. Het betreft de normering van de basale resultaten van een school. Middels deze vorm van kwaliteitsbewaking kan het bestuur de eindverantwoordelijkheid nemen voor de organisatie zonder dat dit tot extra ongewenste interne regelgeving, procedures en controles leidt. Tevens stellen de prestatie indicatoren de school in staat het onderwijskundig, personeels- en financieel beleid bij te stellen om  zodanig gericht te werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Wanneer de resultaten vallen binnen de gestelde kaders, dan kunnen, indien de schooldirectie het wenselijk vindt, de resultaten worden besproken met het bestuur. Indien echter één of meer van deze indicatoren buiten de kaders vallen, zal het bestuur de schooldirectie vragen om een analyse te maken en een verbeterplan op te stellen en zal het bestuur het verbeterproces monitoren. De schooldirecteur blijft daarbij volledig functioneren in de rol van integraal manager.